Hea Toomas Annus,

Esmalt soovin MTÜ Eesti Suusaliit (edaspidi "ESL") nimel Teid tänada panuse eest, mida olete varasematel aastatel andnud läbi ESL-i ja viimasel kahel aastal läbi Team Haanja Eesti murdmaasuusatamise arengu hüvanguks. Äärmiselt positiivne on ka asjaolu, et tunnete muret talispordi arengu vastu laiemalt. Järgnevalt püüan anda vastused allolevale, teie poolt 13. detsembril 2016. a. saadetud e-kirjale, mis tõsi, pärast meie viimast vestlust ja ühise keele leidmist ning kokkuleppeid, natuke ootamatult mõjus.

Kuna ennekõike oleme mõlemad suurte suusatamise fännidena samal meelel, et Eesti suusatamist tuleb juhtida avatult ja sihikindlalt kindlate eesmärkide nimel, siis palun lugeda seda kirja kui siirast ja vastutulelikkuse vaimus kirjutatut. Siiski loodan, et mõistate, et ennekõike tuleb Suusaliidul järgida oma põhikirjalisi eesmärke ja seda, et toetades ühte meeskonda, klubi või sportlast, ei tehtaks liiga teistele. Mõistlik tasakaal ja panustamine tulevikku võiksid olla märgusõnadeks, mille kaudu Liidu tegevusi juhime.

Nüüd aga vastused konkreetsetele soovidele.

1. Asjaolu, et Team Haanja katab enda ridadesse kuuluvate sportlaste ettevalmistuskulud, on äärmiselt tänuväärne.

2. ESL-is on olnud aastaid tava, et ESL-ile murdmaasuusatamises saavutatud tulemuste eest laekuvat Eesti Olümpiakomitee (edaspidi "EOK") toetust kasutatakse murdmaasuusatamise hooldemeeskonna eelarve täitmiseks. Selline kokkulepe oli ESL-i ja Team Haanja sportlaste vahel ka käimasoleva hooaja alguses. Peale seda, kui ESL-i oli hooldemeeskonna liikmetega lepingud sõlminud, taganes aga Team Haanja ühepoolselt kokkuleppest ESL-iga. Siinkohal kutsub ESL üles Team Haanjat sõlmitud kokkulepet täitma ja kokkulepet austama.

3. EOK ja ESL-i vahel on sõlmitud leping, mille alusel EOK maksab ESL-ie välja 2018 Pyeongchangi olümpia ettevalmistustoetusi. Kuna ESL on nimetatud lepinguga seoses võtnud endale EOK ees hulga kohustusi (mh kontrolli kohustus raha sihtotstarbelise kasutamise osas), siis ei ole ESL-il võimalik paljalt kellegi sooviavalduse peale EOK-st tulnud rahasid mujale suunata. Team Haanjale rahade väljamaksmise eelduseks peaks olema sellisel juhul ESL-i ja Team Haanja vaheline leping, millega viimane garanteerib ESL-i kohustusi EOK ees.

4. ESL-i murdmaasuusatamise koondise peatreeneriks on valitud Jaanus Teppan. Teie poolt laekunud kriitika tema suunal on tema ametiaja jooksul esmakordne. Edastan Teie poolt laekunud info ESL juhatusele ning ESL peasekretärile sooviga informeerida murdmaasuusatamise alakomiteed ja palun kujundada seisukoha. Kuid on arusaadav, et poole aasta möödudes me peatreenerit kergekäeliselt ei vaheta, sest peatreenerile on ka vaja anda võimalus end tõestada.

5. Mainite õigesti, et ESL põhikirjaline eesmärk on esinemine rahvusvahelisel areenil. Tuletame aga meelde, et see on vaid üks paljudest põhikirjalistest eesmärkidest. ESL on kutsutud ellu, et esindada kuute erinevat talispordiala, sh murdmaasuusatamine. ESL tegevusvaldkonnad on tippspordi koordineerimisele lisaks ka ala kandepind laiemalt, sh lapsed, noored, harrastajad, infrastruktuur st suusaspordi tasakaalustatud arengu tagamine. Arvestades ala suurt kandepinda, on loomulik, et püüame võimalikult suurelt toetada ka noortesporti.

6. ESL on suusaspordi erinevaid alasid viljelevate ja arendavate juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik liit. Liikmesklubisid on ESL-il 70. ESL juhatus on demokraatlikult valitud liikmesklubide esindus, kus on muuhulgas esindatud ka kõikide suusaliidu poolt hallatavate spordialade esindajad. Teie soov ESL juhatuses teatud liikmete väljavahetamiseks ei ole demokraatlikus ühiskonnas teostatav, juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine on üldkoosoleku pädevuses. Viimane ESL-i üldkoosolek toimus 17.10.2016, s.o kaks kuud tagasi ja mitte ükski ESL-i liige ei teinud ettepanekut Teie poolt nimetatud või nimetamata juhatuse liikmete tagasikutsumiseks.

Lisaks teie soovidele vastamisele sooviksin omalt poolt teha samuti kaks ettepanekut.

1. Team Haanja ja ESLi vahelisele suhtlemisele tuleks kasuks, kuid teie poolt oleks meil vastas üks konkreetne isik, tiimi juht või ametlikult volitatud isik, kellega saaksime kõiki detaile nii näost-näkku, kirja kui telefoni teel rahulikult käsitleda. Samuti oleks suureks abiks, kui tiimiga kokkulepitud asjades ei toimuks pidevaid taganemisi ja meelemuutusi, mis ei võimalda tiimi eesmärke tõsiste ja läbikaalumist väärivatena käsitleda. Soovitan siiralt, et Team Haanja nimetaks ühe isiku, kellel oleks vastutus ka teie nimel läbi rääkida ja kokku leppida. Kui see isik on leitud, palume sellest teada anda ja ideaalis võiks selle tõestuseks olla ka kirjalik volitus.

2. Team Haanja tõsiseltvõetavust aitaks ka rõhutada see, kui tiimiga seotud sportlasi ei kasutataks kuluaaripoliitikas ega võimumängudes, vaid lastaks neil rahus teha oma tööd – sporti. Selle saavutamiseks piisaks vaid Teami juhtide soovitusest sportlastele, et viimased ESL-iga kui ametlikult valdkonda esindava organisatsiooniga esinduslepingud sõlmiks. Seda enam, et seniajani pole meieni jõudnud ühtegi kaalukat põhjust, mis dopingust loobumise ja ühtsete esindusrõivaste kandmise vastutusest loobumist selgitaks. On ju arusaadav, et hetkel meedias mõne Team Haanja sportlase poolt algatatud müra paneb proovile ka sportlaste närvikava ja sportlikud tulemused. Küsida raha, mida ei ole, asjade eest, mida veel saavutatud ei ole, olukorras, kus selle subjektid koostöötahet üles ei näita, ei pruugi olla kõige tulemuslikum.

Viimaseks. Kuna Teie küsimused ja ESL-i poolt antud vastused puudutavad otseselt ka EOK-d ja ESL-i juhatuse liikmeid, siis olen käesoleva kirja koopia saajate hulka lisanud ka nemad. Vastavate alade juhtide otsus on, kuidas teie tõstatud küsimusi tõsiselt arutada erinevate liikmesklubidega. ESLi juhina soovin tagada, et süsteemis valitseks avatus ning kõikvõimalikud ettepanekud, mis meieni jõuavad, saaks ka allpool läbi arutatud.

Rahulikke pühi ning ilusat jõulurahu soovides,

Andreas Laane"