Pöördumisel on viie inimese digiallkirjad, kelleks on autospordiliidu juhatuse liikmed Janis Kaal, Oleg Gross, Raul Jeets ning Ott Tänak ja Markko Märtin.

Delfi Sport avaldab pöördumise täismahus:

"Tunnustame Eesti Vabariigi Valitsust, Kultuuriministeeriumi ja Teid pingutuste eest tagamaks nii majanduse kui ka kultuuri- ja spordivaldkonna funktsioneerimist ja jätkusuutlikkust praeguses keerulises situatsioonis. Lühiajaline kahju on nii või teisiti juba tekkinud, kuid usume, et operatiivne ja jõuline riigipoolne sekkumine aitab vähendada praeguse kriisi kahjusid pikaajalises perspektiivis.

On sügavat lugupidamist vääriv, et Vabariigi Valitsus ja Kultuuriministeerium on pidanud vajalikuks ja võimalikuks leida eelarvelisi vahendeid toetamaks kultuuri- ja spordivaldkonna kestlikku tegutsemist. Eesti Autospordi Liit siinse spordikogukonna osana evib õigustatud ootust, et autosport meie hiljutise sportlike suursaavutuste taustal ja Eesti ühiskonnas sidusust loova nähtusena väärib eraldi tähelepanu. Seda enam, et kehtiva riikliku spordiprogrammi ja rahastusmudelite tõlgenduses on autosport paradoksaalsel kombel programmeeritult marginaalne spordiala, millele pole ette nähtud areneda ega edeneda. Soovime omalt poolt juhtida tähelepanu ja teha konstruktiivseid, õiglaseid ja kõigi osapoolte huve silmas pidavaid ettepanekuid riigipoolsete autosporti toetavate meetmete kujundamiseks.

Enne meetmeliste ettepanekute esitamist soovime rõhutada, et autosport pole pelgalt sportlike distsipliinide kogum klassikalises tähenduses. Autosport on ühiskonna jaoks märksa laiema tähendusega, väärtustele ja normidele osundav kultuuriline nähtus, millega ajalooliselt vähendatakse riskikäitumist ja selle negatiivseid mõjusid liikluses. Seesuguses käsitluses tuleb autosporti vaadelda ka meie esitatavate ettepanekute analüüsil ja neile hinnangute andmisel.

Järgnevas kirjeldame tegevusi, mille finantseerimisel palume ja loodame riigipoolset toetust käimasoleval, 2020. kalendriaastal:

1. Autoralli rahvusvahelise suurvõistluse läbiviimine

Maailma autospordi tippsarjad on seiskunud ja samamoodi on peatatud nii testid kui treeningud. Kuigi igasuguste pikemate prognooside paikapidavuses ei saa täna ülemäära kindel olla, eksisteerib siiski arvestatav tõenäosus, et autoralli MM-sari jätkub 6.-8. augustil Soome MM-etapiga ja enne seda puudub nii võistkondadel kui võistlejatel võimalus võistlussituatsioonis testida. Kui nii peaks minema, võib Eestil tekkida unikaalne võimalus korraldada vahetult enne Soome võistlust testralli, millele õnnestuks suure tõenäosusega tuua valdav osa või koguni kõik tänased maailma tippsõitjad. Eesti Autospordi Liit kinnitab, et olukorra piisava normaliseerumise, piirangute leevenemise ja riigipoolse finantsgarantii olemasolul oleme valmis tagama nimetatud ajal vajalikul tasemel rahvusvahelise autospordi suurvõistluste läbiviimise. Vajadusel ilma publikuta, kuid see eest teleülekannetega kaetult.

ETTEPANEK: tagada riigipoolne finantstugi, millega muude tingimuste täitmisel on võimalik korraldada WRC-tiimide osalusega rahvusvaheline autoralli Eestis 24.-25.07.2020. Taotletav toetussumma: 450 000 eurot. Kasutus: sihtotstarbeline, makstakse välja võistluste korraldajale korraldusega otseselt seotud kulude katteks.

2. Võistluste läbiviimise ja osavõtu toetamine

Eesti ja ka rahvusvahelise autospordiürituste kalender käesoleval aastal ei ole ennustatav. Kriisi ulatus nii majanduslikus, tervislikus kui ajalises mõõtmes pole hetkel kellelegi teada. Loodame, et riiklikult rakendatavad meetmed annavad soovitud positiivse efekti ja hiljemalt teisel poolaastal on üritustele kehtivad piirangud leevendatavad ulatuses, mis võistluste läbiviimist mistahes moel siiski võimaldavad. Sel juhul näeme väga selgelt joonistuvat kaht takistavat tegurit spordiürituste läbiviimisel: 1) kahanenud või sootuks kadunud toetajate finantstugi võistlejatele, mis on autospordi ressursimahukuse ja enesefinantseerimise pea sajaprotsendilise määra juures kriitilise tähtsusega 2) võistluste korraldajate finantsvõimekus ja valmidus kujunevas situatsioonis võistluste korraldamisega seotud riske võtta.

ETTEPANEK: toetada riigipoolselt mistahes EAL egiidi all läbiviidavat võistlust Eesti võistlejalitsentsiga sportlaste osavõtutasude ulatuses.

Meede täidaks kaht väga olulist eesmärki: motiveeriks võistlejaid osalema (nende eest tasutakse osavõtutasu) ja motiveeriks korraldajaid võistlusi läbi viima (pakutav meede motiveerib sportlasi osalema ja garanteerib osalustasu katmise). Meetme maksumuse ja hüvitamise puhul lähtume aastal 2019 kehtinud osavõtutasudest (kontrollitavad nii EAL raamatupidamislike andmete kui võistluste reglementide abil). Soovime seejuures rõhutada, et me ei taotle hüvitist ärajäänud spordiürituste teoreetiliste kulude katteks, vaid soovime ettepanekuna esitatud meetme kaudu tagada spordiala jätkusuutlikkust ja toimivust kriisijärgses tulevikus. Teisisõnu pole meie sooviks kustutada mineviku kahjusid, vaid toetada tuleviku tulusid, olgu siis materiaalsed, emotsionaalsed või väärtuspõhised.

Taotletav toetussumma: 425 000 eurot. Kasutus: sihtotstarbeline, sihtotstarbeline, makstakse välja startinud Eesti litsentsiga võistlejate stardimaksude ulatuses võistluste korraldajale.

3. Autospordi järelkasvu kindlustamine

Vaatamata erakordselt keerukatele aegadele peame suutma tagada autospordi tippude taastootmise. Olukorras, kus meie väikese riigi sportlased on autoralli valitsevad maailmameistrid, parim ringrajasõitja koputamas autospordi kuningliku sarja, F1 uksele ja kardispordis terve plejaad rahvusvahelisel tipptasemel läbi löönud ja läbilöögivõimelisi noori autosportlaseid, ei tohi me kaotada järjepidevust ega lasta kaotsi minna põlvkondade jooksul kogutud teadmistel ja suhtevõrgustikel, mis viidatud tasemele jõudmist võimaldanud. Kriisieelses eelarves nägime me ette piiratud mahus, kuid konkreetselt autospordi rohujuuretasandi ja järelkasvu toetamiseks suunatud vahendid.

ETTEPANEK: toetada rahaliselt autospordi järelkasvu taastootmisele suunatud võistlussarja „Talendid rajale“ korraldamist. Taotletav toetussumma: 12 000 eurot. Kasutus: sihtotstarbeline, makstakse välja võistlussarja pikaajalisele korraldajale.

4. Alaliidu jätkusuutliku ja kaasaegse tegevusmudeli juurutamine

EAL kavatses käesoleval kalendriaastal viia alaliidu täiesti uuele, ulatuslikult robotiseeritud tegevusmudelile. EAL oma põhikirjalistes eesmärkides ja rahvusvahelise katusorganisatsiooni FIA seatud õiguslikus raamistikus tegutsedes peab garanteerima autospordiürituste turvalise ja nõuetekohase läbiviimise. Viimane eeldab mitmete juhendmaterjalidest lähtuvate rutiinsete tegevuste realiseerimist nii võistlejate, võistluste korraldajate kui võistlusi läbiviivate ametnike suunal. Lahendusena näeme kaasaegset, autospordi ja selle alamdistsipliinide spetsiifikast lähtuvat infosüsteemi, mis vähendaks tööjõukulu, tagaks spordialasisese toimimismudeli järgimise ja pakuks ühtlasi kõigile osapooltele tänapäevast kasutajamugavust.

Näeme, et mõningate modifikatsioonidega võiks loodav lahendus olla kasutatav kogu Eesti spordisüsteemi ulatuses ja saadav potentsiaalne kasu oleks seeläbi kordades ja kordades suurem. Eesti Autospordi Liit kannaks siinjuures ühtaegu nii arendus- kui testimispartneri
rolli.

ETTEPANEK: toetada rahaliselt infosüsteemi väljatöötamist ja juurutamist. Taotletav toetussumma: 55 000 eurot. Kasutus: sihtotstarbeline, makstakse välja infosüsteemi loovale hankepakkumuse võitjale.

Toodud neljast ettepanekust kaks on suunatud otse sportlaste toetamise, üks spordiürituse läbiviimise ja üks spordiala infotehnoloogilise infrastruktuuri arengusse. Peame vajalikuks rõhutada, et antud ettepanekuga ei taotle autosport endale priviligeeritud staatust teiste spordialade suhtes. Autosport on tänase riikliku rahastusmudeli raames pidanud tulema toime pea täies mahus isefinantseeruvana. Meie sportlaskond, meie klubid, meie treenerid ja meie võistluste läbiviijad on alati pidanud ise muretsema vajalike vahendite ja võimaluste pärast. Sellele vaatamata ja erasektori tänuväärsel toel oleme jõudnud maailmatasemel kõrgeimate võimalike saavutusteni. Paraku on erasektor täna ise abivajajate rivis ja käesoleval aastal toetamiseks vajaliku finantsvõimekuseta.

Eesti Autospordi Liit on organisatsioonina rakendanud kõiki võimalikke meetmeid alaliidu jätkusuutliku toimimise tagamiseks. Alaliidust on koondatud peaaegu kõik töötajad (alles vaid üks) ja töö käib vabatahtlikkuse alusel. Asjakohane on meenutada, et käesoleva aasta riigieelarves on sihtotstarbelise eraldisena ette nähtud 980 000 eurot WRC testralli korraldmiseks. Täna pakub Eesti Autospordi Liit riigile partnerlust, mille korral nimetatust väiksema kogukuluga tagaksime mitte ainult suurürituse toimumise erakorraliste olude kiuste, aga ka kogu autospordi jätkuvuse laiemalt.

Usume, et väikeriigina ei ole võimalik toetada kõike ja kõiki. Tehkem siis tarku valikuid ja toetagem meie tugevamaid ka kultuuri ja spordi vallas, nii nagu tehakse kaalutletud ja perspektiivi silmas pidavaid valikuid ettevõtluse toetamisel. Oleme avatud läbirääkimisteks, kohtumisteks, detailide täpsustamiseks Teile sobival ajal.

Ott Tänak, autoralli maailmameister

Markko Märtin

Oleg Gross, Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige, autospordi suurtoetaja

Raul Jeets, Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige, autosportlane ja autospordi toetaja

Janis Kaal, Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige, tegevjuht"